Adatkezelési tájékoztató

 

A Holiday-Maker tábori vagy egyéb programok jelentkezéseire és hírlevél-küldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatója.

 

1. Az adatkezelő

Nagy felfedezések Kft.

Székhely:            1091 Budapest, Üllői út 121.
E-mail:                 info@holiday-maker.hu
Telefon:              +36 20 238 2928

Honlap:               www.holiday-maker.hu

 

2. Az adatkezelés alapelvei

 

Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A Nagy Felfedezések Kft. minden munkatársa felelősséget vállal azért, hogy a teljeskörű védelem minden munkafolyamat során teljes mértékben megvalósuljon.

A személyes adatokat a szolgáltatásaink nyújtása közben használjuk fel, olyan mértékben és ideig, amennyire annak megvalósulásához elengedhetetlen, fokozottan ügyelve annak magas fokú védelmére.

Amennyiben szükséges (táborok értékesítése, hírlevelek kezelése) harmadik felet is bevonunk az adatok kezelésébe vagy tárolásába. Az együttműködő partnerek ezekben az esetekben is részletes tájékoztatást kapnak a megfelelő adatkezelésről és feldolgozásról.

Az érintetteknek minden esetben tájékoztatást nyújtunk az adatkezelés céljáról, módjáról és idejéről.

 

3. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

 

Az adatkezelési nyilatkozat az alábbi törvényi feltételek mentén került megfogalmazásra:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR);
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

 

4. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó információk

 

A táborokra vagy programokra való jelentkezés folyamán az alábbi személyes adatok kerülnek tárolásra, amelyet a regisztrálók vagy képviselőik önkéntesen adnak meg:

A  regisztráló

 • Neve, beceneve
 • Neme
 • Születési dátuma
 • TAJ száma
 • Címe
 • Egészségügyi állapota
 • Póló mérete
 • Képmása

Emellett a kapcsolattartók elérhetőségei.

Ezeket az adatokat a Nagy felfedezések Kft. a szolgáltatások megvalósulásáért és a szerződések megköttetése érdekében, valamint további programokról és egyéb fontos információk közléséhez a törvényi előírásoknak megfelelően tárolja.

Harmadik fél kizárólag technológiai szolgáltatásokkal vesz részt az adatok továbbításában vagy feldolgozásában (internetszolgáltatás, szerverszolgáltatás stb.).

Ezekhez az adatokhoz hozzáférnek, a szolgáltatás megvalósulása érdekében:

 • Nagy felfedezések Kft. munkatársai
 • WebMaITT ec
  Székhely: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 6/a.
  Adószám: 25480818-2-13
  Cégjegyzékszám: 13 11 090923

Az adatfeldolgozó a honlappal kapcsolatban üzemeltetői és karbantartói tevékenységet végez.

A Nagy felfedezések Kft. csak olyan személyes adatok megadását kéri, amely a fenti célok eléréséhez elengedhetetlenül szükségesek. A jelentkezés során megadott adatok kezelésének az időtartama a szolgáltatás igénybevételének megszűnésétől (a tanfolyamok és a táborok lezárultától) számított öt év, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel polgári jogi igény.

A hírlevére való feliratkozás folyamán az alábbi személyes adatok kerülnek tárolásra, amelyet a regisztrálók vagy képviselőik önkéntesen adnak meg:

 

A feliratkozó

 • Neve
 • E-mail címe

Az adatkezelés célja a feliratkozó által igényelt hírlevél célba juttatása.

Harmadik fél kizárólag technológiai szolgáltatásokkal vesz részt az adatok továbbításában vagy feldolgozásában (internetszolgáltatás, szerverszolgáltatás stb.).

 

Ezekhez az adatokhoz hozzáférnek, a szolgáltatás megvalósulása érdekében:

 • Nagy Felfedezések Kft. Munkatársai
 • WebMaITT ec
  Székhely: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 6/a.
  Adószám: 25480818-2-13
  Cégjegyzékszám: 13 11 090923

Az adatfeldolgozó a hírlevél kiküldési tevékenységet végez.

A Nagy felfedezések Kft. csak olyan személyes adatok megadását kéri, amely a fenti célok eléréséhez elengedhetetlenül szükségesek. A jelentkezés során megadott adatok kezelésének az időtartama a szolgáltatás igénybevételének megszűnésétől (a tanfolyamok és a táborok lezárultától) számított öt év, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel polgári jogi igény.

A Nagy felfedezések Kft. a személyes adatokat a Dima.hu Kft. szerverén tárolja.

A weboldal üzemeltetője a fent említett jogszabályoknak megfelelően biztosítja ezen adatoknak a biztonságát, harmadik fél számára nem hozzáférhető módon.

 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

A Holiday-maker táborokra vagy programokra való jelentkezés folyamán a regisztráló vagy annak képviselője, a személyes adataikat önkéntesen adták meg.

A regisztrálót vagy a képviselőjét az alábbi jogok illetik meg:

 • Tájékoztatáshoz való jog
  Tájékoztatást kérhetnek arról, hogy a Nagy felfedezések Kft. milyen személyes adatait tárolja, az adattárolás módjáról, a tárolás körülményeiről, az adattárolás céljáról, az adattárolás idejéről, illetve az adatkezelőkhöz eljuttatott adatokról.
 • Helyesbítés, zárolás vagy törlés
  A megadott személyes adatok megváltoztatását, adott ideig történő zárolását vagy akár eltörlését is kérheti.
 • Tiltakozás

Az 1.pontban található elérhetőségeken keresztül benyújtott kérelmeket a Nagy felfedezések Kft. 30 napon kiértékeli és a kérelem benyújtóját levélben értesíti a döntésről.

 

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz- és jogérvényesítés lehetőségei

 

Amennyiben úgy vélelmezi, hogy jogsértés érte az adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén, hogy az esetleges jogsérelmet orvosolni tudjuk:

Székhely:            1091 Budapest, Üllői út 121.
E-mail:                 info@holiday-maker.hu
Telefon:              +36 20 238 2928

Honlap:               www.holiday-maker.hu

Amennyiben jogsérelem érte, és nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, az alábbi lehetőségek állnak fent:

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

Postafiók:           1530 Budapest, Pf. 5.
E-mail:                 uygfelszolgalat@naih.hu
Telefon:              +36 1 391 1400

Honlap:               www.naih.hu

 • Polgári pert indíthat, amelynek az elbírálása a törvényszék hatásköre. A törvényszékekről információt az alábbi linken nyerhet:

Honlap: http://birosag.hu/torvenyszekek